7 Chỉ số đánh giá hiệu quả truyền thông

Hiệu quả truyền thông được xác định dựa trên việc hoàn thành mục tiêu truyền thông. Có 2 nhóm mục tiêu truyền thông chính cần đánh giá: Hiệu quả truyền thông thương hiệu và hiệu quả truyền thông bán hàng.

1. Hiệu quả truyền thông thương hiệu

CPM
Impression: Lượt hiển thị nội dung quảng cáo.
Mile = 1.000 Impression
Cost Per Mile (CPM): Chi phí cho 1000 lượt hiển thị nội dung quảng cáo
CPM = Cost / (1.000 Impression)
CPD
Duration: Chu kỳ thời gian
Duration phổ biến: ngày – tuần – tháng
Cost Per Duration (CPD): Chi phí cho mỗi chu kỳ thời gian hiển thị quảng cáo.
CPD = Cost / Duration
CPC
Engagement: tương tác với nội dung quảng cáo.
Engagement phổ biến: click, view
Cost Per Click (CPC): Chi phí cho một lượt nhấp chuột vào nội dung quảng cáo.
CPC = Cost / lượng click
CPV
Cost Per View (CPV): Chi phí cho một lượt xem thực nội dung quảng cáo (video)
CPV = Cost / lượng view

2. Hiệu quả truyền thông bán hàng

CPA
Action: hành động của KH để liên hệ với cửa hàng.
Action phổ biến: comment, inbox, livechat, hotline, form
Cost Per Action (CPA): Chi phí cho một lượt hành động liên hệ
CPA = Cost / lượng action
CPL
Leads: KH liên hệ với cửa hàng và để lại thông tin (KH tiềm năng).
Leads phổ biến: Họ tên, sđt, email.
Cost Per Leads (CPL): Chi phí cho một KH tiềm năng
CPL = Cost / lượng leads
CPS
Sales: KH mua hàng thành công.
Cost Per Sales (CPs): Chi phí cho một khách hàng mua hàng thành công.
CPS = Cost / lượng sales
Chú ý tỷ lệ: CPS/ doanh thu trung bình của một đơn hàng.

3. Chỉ số cần nắm để tối ưu chuyển đổi

CR1
CR: conversion rate
CR1 = số engagement/ số impressio
CR1 có ý nghĩa: đánh giá hiệu suất quảng cáo.
CR1 càng cao thì chi phí quảng cáo theo tương tác càng rẻ.
CR2
CR: conversion rate
CR2 = số action / số session
CR2 có ý nghĩa: tỷ lệ khách hàng chuyển đổi trên website
CR2 phụ thuộc vào chất lượng nguồn traffic và website
CR3
CR: conversion rate
CR3 = số leads / số action
CR3 có ý nghĩa: tỷ lệ lấy được thông tin từ KH liên hệ.
CR3 phụ thuộc vào chất lượng của hoạt động tư vấn khách hàng.
CR4
CR: conversion rate
CR4 = số sales/ số leads
CR4 có ý nghĩa tỷ lệ chốt sale.
CR4 phụ thuộc vào chất lượng của hoạt động bán hàng.

Brandsviet.vn

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

You might also like...

error: Content is protected !!